Medborgarnas insyn stryps medan Säpos ökar.

allt i samklang med önskemål från Bryssel.


Offentlighetsprincipen en garant för öppenhet och insyn är en viktig hörnsten i demokratin. Den principen vill nu regeringen ta stryptag på.

Det gäller handlingar som på något sätt är kopplade till EU. Då alltfler av besluten tas i Bryssel  antingen som direktiv eller riktlinjer är det en ofantlig mängd handlingar det rör sig om.
I går fick vi veta att EU:s datalagringsdiektiv har föranlett Säpo att kräva direktåtkomst av all telefon- och datatrafik hos teleoperatörerna. Samtidigt avser regringen med stöd av socialdemokraterna se till att medborgarnas insyn hos myndigheter ska kringskäras på grund av beslut fattat i EU. Det betyder i klartext att Säpo  ska tillåtelse att fritt snoka i vår mejl, sms och telefonsamtal etc. Vi å andra sidan ska inte få möjlighet att kontrollera ens beslut tagna av myndighet som rör oss själva.

  Frågan är vad vi ska med EU till? En organisation där flera medlemsländer hamnat på ruinens brant . Euron och den åtstramnngspolitik som EU påtvingat krisländerna blev en strypsnara för ekonomier som inte låg i höjd med länder som Tyskland.

Offentlighetsprincipen kom till redan 1776 och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF).

I TF: andra kapitel, 1§, står det: ”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar”1”. (Wikipedia)

En princip Sverige varit stolt över ska nu klämmas åt av regeringen i samklang med Socialdemokraterna. Det är bara Vänsterpartiet och Mljöpartiet som är emot. Glöm inte det när det är dags att rösta vid 2014 års val!

 

Lästips: ”Regeringens förslag leder till ökad sekretess och godtycke”, C Schlyter(MP) mfl (AB);

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Media:SvD123456,DN1, AB1,


  1. Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som inkommit eller upprättats  inom myndigheten []

  2 comments for “Medborgarnas insyn stryps medan Säpos ökar.

Comments are closed.