Friskola snuvar eleverna på gymnasiebehörighet.


Religion, ett av de obligatoriska kärnämnena skippades med resultat att eleverna lämnar gymnasiet utan fullständig gymnasiebehörighet. Aniaragymnasiet är en friskola och som andra liknande skolor effektiviserat undervisningen genom att helt sonika ta bort en obligatorisk kurs. En indragen kurs ökar vinsten för skolan men sätter eleverna på pottkanten.

ekNu påstår rektorn att tre moment har eleverna inhämtad under sin praktik. Resterande ska läsas in som intensivkurs. Som fd gymnasielärare vågar jag påstå att det är omöjligt. För det första har ingen lärare gett eleverna några uppgifter  att lösa under praktiken och för det andra är det omöjligt att läsa in 25 timmar i religion på någon vecka.

Religionskunskap handlar inte om att enbart mata in fakta. Det är ett ämne för reflektion och diskussion.Lärande som ska leda fram till kunskap är en komplicerad process och kan inte reduceras till några timmars koncentrerat  inhämtande av faktauppgifter på egen hand.

Ett missförstånd påstod friskolans rektor.   Är det inteatt hela idén med friskolor som vinstdrivande företag  är ett enda stort missförstånd?

Akvarell: Heksann

Media:AB, DN, HD,SR,  

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


  3 comments for “Friskola snuvar eleverna på gymnasiebehörighet.

Comments are closed.